OM FÖRENINGEN

Här är en kort historik för 1800-talet

Bostadsföreningen ”Enigheten” är stiftad den 16 feb. 1881 och hade till ändamål ”att i den mån kapitalbildningen tillåter genom nybyggande, eller köp af redan uppbyggd hus, så centralt som möjligt i Stockholm för delegarnes i föreningen insatta kapitalandelar anskaffa sunda och möjligast billiga bostäder om Ett, Två och högst Tre rum med kök.

Den 4 maj 1882 köpte bostadsföreningen ”Enigheten” tomten nr 1 i kvarteret Planeten inom Adolf Fredriks församling för 15.750 kronor. Kvarteret Planeten bestod av 8 st tomter och tomt nr 1 hade en areal av niotusen kvadratfot. I köpe-avtalet anges bl a att ”föreningen förbinder sig eller blivande egare till den försålda tomten att inom tre år från tillträdet hafva derå uppmurat första våningen till nybyggnad upptagande tomtens fasader åt gatorna…”. Den 26 juni 1882 erhöll bostadsföreningen lagfartsbevis på tomten nr 1 i kvarteret Planeten.

Av bostadsföreningen protokoll och huvudbok är angivet att ”föreningen den 17 april 1885 godkänt ett mellan föreningen och lägenhetsinnehafvarna hvilka beslutat förena sig till ett aktiebolag, benämnt Aktiebolaget Enighet”.

Den 2 jan. 1886 upprättades ett köpekontrakt mellan bostadsföreningen ”Enighetens”, då trettiotvå delägare om en försäljning av fastigheten nr 1 i kvarteret Planeten till blivande Aktiebolaget Enighet, till en summa av 157.300 kronor. Bostadsföreningen inlämnade 1887 även en ansökan till Kongl. Majts. om fastställande av en Bolagsordning för Aktiebolaget Enighet. I bolagsordningen inskrevs bl a att ”delegarnes antal är bestämdt till högst trettiofem och skall aktiekapitalet utgöra åttifyra tusen sexhundra femtio kronor, fördeladt i aktier, hvarje lydande å femtio kronor.” Aktierna fördelades i 35 serier, tillsammans 1.693 aktier, samt att bolaget hade till ändamål ”att för sina delegares räkning inköpa samt för att i framtid besitta och förvalta fasta egendomen nr 1 i kvarteret Planeten, inom Adolf Fredriks församling i Stockholm.” Bolagsordningen fastställs på Stockholms Slott den 26 mars 1887 av Kongl. Majt.

Enligt bostadsföreningen ”Enighetens” protokoll den 20 april 1888 har föreningen samma dag upplösts. Den 26 maj 1896 erhöll Aktiebolaget Enighet lagfart å den på Norrmalm i kvarteret Planeten under nr 1 belägna fastighet.